algemene voorwaarden verkoop: 

1.Alle
facturen zijn contant betaalbaar bij aflevering.

2.De goederen
blijven eigendom van CARESTA bv tot integrale betaling.

3.Elke
factuur waartegen binnen de acht dagen na aflevering geen aangetekend protestschrijven
wordt ontvangen, wordt als definitief aanvaard beschouwd.

4. In geval
van niet betaling op de vervaldag wordt een verwijlintrest van 12% per jaar
verschuldigd en dit van rechtswege vanaf de vervaldag tot integrale betaling en
zonder ingebrekestelling.

5.Daarbij, in
geval van niet betaling op de vervaldag wordt het verschuldigd bedrag ten titel
van forfaitaire schadevergoeding vermeend met 15% met een minimum van 100 euro.

6.In geval
van betwisting zijn enkel bevoegd de rechtbanken van Antwerpen, te weten het
vredegerecht van het 5e kanton te Antwerpen, de rechtbank van eerste
aanleg, de rechtbank van koophandel en dit onverminderd de artikelen 622.ev ger
w in geval van betwisting is de Belgische wet van toepassing.


algemene voorwaarden verhuur:

 

Art1.

 

Overeengekomen huurbedrag per maand + 21%BTW ingeval van betaling met domicilieringsopdracht bij een financiële instelling naar keuze In de opgegeven huurprijs is hiervoor een korting voorzien van 12,50€ per toestel welke vervalt telkens huurgelden anders dienen ontvangen te worden zoals per overschrijving.

Een verplaatsing om ter plaatse vervallen huurgelden

te innen bedraagt 25€ binnen een straal van 50km vanuit Brecht en 50€ buiten deze straal.

De overeengekomen weergegeven huurprijs gaat uit van het volledig respecteren van de contractuele duur van zestig maanden. Voor zover door een eventueel vroegtijdige opzeg van de huurder, de huurperiode minder dan zestig maanden bedraagt, zal de reeds aangerekende huurprijs met terugwerkende kracht worden verhoogd met 50 %. De toestellen mogen en kunnen steeds aangekocht worden met een maximum aftrek van zes maanden betaalde huur. De verkoopprijs is steeds de actuele prijs vermeld op onze website zonder promoties.

         

 

Art2.

Huidige overeenkomst wordt afgesloten voor de initiële duur van zestig maanden vanaf de startdatum.  De verhuurder heeft ten allen tijde het recht een einde te stellen door eenvoudige uiting van haar wil, zonder aanmaning of enige formaliteit, minstens in volgende gevallen:

niet vervullen door de huurder van zijn wettelijke en contractuele verplichtingen

staking der betaling

De overeenkomst is stilzwijgend hernieuwbaar, telkens voor een periode van 1 jaar, tenzij wanneer één der partijen  bij aangetekend schrijven kennis geeft van haar voornemen de huur niet te hernieuwen.

De kennisgeving moet dan verstuurd worden tenminste drie maanden voor de vervaldag van de contractueel voorziene huur

 

 

 

Art3. 

De huurder verbindt zich ertoe :

Het toestel uitsluitend te gebruiken voor beroepsdoeleinden en wel op de plaats voorzien in de overeenkomst. – De gehuurde toestellen als een goede huisvader te gebruiken: regelmatig onderhouden en kalksporen vermijden,    de juiste producten gebruiken enz.

Alle herstellingen te laten uitvoeren door de verhuurder, tijdens de opgegeven openingsuren.

Personeel van Caresta Bvba toegang te verlenen tot het toestel voor alle inspectie en controle 

Caresta Bvba onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle schade, defecten, vernieling of diefstal, evenals van elk ongeval of voorval dat de goede werking zou kunnen beïnvloeden. – De huurgelden ten laatste op de 8ste van de maand betaald te hebben.

De huurder verbindt zich ertoe zorg te dragen voor het materiaal en moet zich verzetten tegen elk beslag, opeising of enige andere aanspraak op het eigendomsrecht betreffende de apparaten van de verhuurder.

Hij moet de eigendomstitel van de verhuurder aanduiden met etiketten geleverd door de verhuurder en aankleven op een goed zichtbare plaats. Tevens moet hij zich verzekeren tegen de gevaren van brand, diefstal, schade van bliksem enz. ten gunste van de verhuurder.

 

 

Art4.

De verhuurder verbindt zich ertoe:

De gehuurde toestellen zijn niet steeds nieuw doch in zeer goede staat.

Herstelling bij defect, zijnde de wisselstukken, werkuren en verplaatsing.(volgens fabrieksgarantie) De overeenkomst omvat niet:

Werken welke nodig zijn om de nodige nutsvoorzieningen aan te leggen.

Herstellingen voortvloeiend uit sabotage, vandalisme, brand, vloeistof, bliksem, explosie, slecht of verkeerd onderhoud of gebruik. Verplaatsingskosten te wijten aan verkeerd gebruik en of fouten door de huurder.

Herstellingen veroorzaakt door werken uitgevoerd door derden niet aangesteld door Caresta Bvba

telefonische service zal gegeven worden tijdens de kantooruren. Service ter plaatse zal op afspraak gebeuren.

 

 

Art7.

De huurder verbindt zich ertoe bij overgave van zijn handelszaak de huidige overeenkomst te doen opnemen door zijn overnemer en stelt zich borg voor de goede uitvoering ervan door zijn overnemer. De overnemer moet aanvaard worden door de verhuurder.

 

Art8.

Ingeval van inbreuk op één dezer artikelen is de volgende schadevergoeding verschuldigd:

Forfaitaire schadevergoeding gelijk aan zes maanden huur plus de kosten voor het ophalen, terug in orde brengen voor een volgende huurder van minimum 150€ per toestel tot de werkelijk gemaakte kosten der in orde brenging. Toestellen welke werken met water dienen kalk vrij terug gegeven te worden. De huurprijs blijft steeds verschuldigd tot en met de maand waarin de gehuurde toestellen door de huurder zijn terugbezorgd aan de verhuurder met al hun toebehoren, of de maand volgend op de aankoopfactuur.

 

Art9.

Ingeval van geschil zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.